feedback
このページの評価をお願いします
サポート情報をお探しですか?

Návštěvy

Návštěvy jsou povinny se nahlásit na vrátnicích jednotlivých budov ON Semiconductor a předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Návštěvy se v areálu pohybují zásadně v doprovodu navštíveného pracovníka a řídí se Instrukcemi pro návštěvy, které jsou k dispozici na každé vrátnici. Každá návštěva je povinna si tyto instrukce přečíst, případně převzít a zároveň svým podpisem v Knize návštěv stvrdí, že pokynům v Instrukcích uvedených plně porozuměla.

Instrukce pro návštěvy

Instructions for visitors


Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.